De Europese Richtlijn stelt dat ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren of met
dit vervoer samenhangende laad- en loswerkzaamheden verrichten, over een veiligheidsadviseur moeten
beschikken.

Wij zorgen voor een juiste uitvoering omtrent;

nagaan of de vervoersvoorschriften binnen het bedrijf worden nageleefd
adviseren van het management over een consistent veiligheidsbeleid
opstellen van een jaarverslag over de activiteiten van de onderneming m.b.t. gevaarlijke stoffen
opstellen van een ongevallenrapport
identificeren van de stoffen en de te volgen voorschriften
aankopen van middelen voor het transport, laden en/of lossen
passend opleiden van betrokken werknemers
controleren van het personeel op kennis en instructies
opstellen van noodprocedures in geval van een calamiteit
analyseren van incidenten en invoeren van preventieve maatregelen
toetsen van onderaannemers aan de wettelijke eisen
maatregelen invoeren om personeel bewust te maken van de mogelijke gevaren
methodiek maken om documenten en uitrusting in vervoermiddelen te controleren

Ook de verplichte aanlevering van informatie aan de infrabeheerder van treingegevens via OVGS en IGS
behoort tot onze diensten, tevens kunnen wij deze als aparte dienst aanbieden.